Academia de Studii Economice din București, anunță finalizarea în 21.09.2023 a activităților proiectului “Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)”, Cod MySMIS: 133278, contract nr: POCU/626/6/13/133278.

Proiectul s-a derulat în perioada: 22.09.2020 și data 15.09.2022, precum și între data de 16.09.2023 și data de 21.09.2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2,223,985.18 lei.

Obiectivul general al proiectului – Proiectul porneste de la necesitatea completarii formarii profesionale de nivel universitar cu vectorii practic-aplicativi ceruți de o piața a capitalului uman definitorie pentru economia terțiara si cuaternara. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea abilitaților cognitive, antreprenoriale si practic-aplicative pentru minimum 340 de studenți înmatriculați la programele de studii universitare de licența Administrarea afacerilor în comerț, si respectiv Economie si afaceri internaționale (EAI) în vederea însusirii de catre acestia a instrumentelor curriculare si extracurriculare menite a le facilita cresterea sanselor de ocupare si integrarii cu succes pe piața muncii precum si începerea unor afaceri pe cont propriu în domenii de mare perspectiva la nivel regional, național si european. Proiectul este astfel conceput încât sa puna la dispoziția membrilor grupului ținta (GT) un set sinergic de instrumente moderne de formare profesionala care vor rezulta în urma pilotarii celor mai moderne mijloace de desfasurare a unor stagii de practica si a unor programe de orientare profesionala si consiliere pentru o cariera de succes. Efectul de antrenare pe termen lung al proiectului va rezulta din potențarea aptitudinilor cognitive si lucrative ale persoanelor aflate în procesul de tranziție de la programele de educație si formare profesionala la o piața tot mai dinalica a resurselor umane, facilitarea inserției tinerilor absolventi pe piața muncii si cresterea gradului de ocupare a acestora în baza noilor competențe dobândite. Membrii GT ținta vor efectua stagii de practica la un panel de companii selectate de catre experții proiectului împreuna cu conducerile celor doua facultați (Business si Turism si Relații Economice Internaționale) si la care vor lua nota de: cele mai bune practici în materie de leadership dedicat si adecvat noilor modele de afaceri, valențele antreprenoriatului proactiv, benchmarking-ul definitoriu pentru noile funcții ale întreprinderii moderne (responsabilitate sociala, responsabilitate ecologica, conformare voluntara, buna guvernanța). In acest sens, în proiect, va fi creat un Centru de resurse BREIT pentru practica studenților în AA si EAI, funcțional online, conceput ca un parteneriat sustenabil între potențialii angajatori, universitate si studenți si care va asigura suport informatic pentru implementarea activitaților destinate GT al proiectului.

Pentru facilitarea tranziției de la educație la munca, membrii grupului ținta vor beneficia de multiple si benefice activitați de informare, orientare si consiliere si de acțiuni suport pentru debutul în cariera (inclusiv vizite de studiu/tematice la companii, sesiuni de informare si ateliere ale carierei cu participarea angajatorilor) si de valorile unei diagrame relaționale proactive si actualizate în timp real. Proiectul are in vedere dezvoltarea si imbunatațirea serviciilor de informare, orientare si consiliere prin configurarea unor instrumente specifice, contribuind astfel la plusul de cunoastere în plan personal si la dezvoltarea oportunitaților de cariera/dezvoltare a carierei pentru studenți dupa absolvire precum si la cresterea coeficientului de complementaritate între cunostințele, capabilitațile si aptitudinile teoretice dobândite în scoala si cerințele practice ale mediului economic si social din regiunile de dezvoltare eligibile. Activitațile de orientare si consiliere sunt astfel concepute pentru a permite dezvoltarea abilitaților studenților pentru inițierea, dezvoltarea si managementul propriei cariere, contribuind la atenuarea impactului potențial negativ specific primei etape a vieții active – primul loc de munca. In vederea îmbunatațirii coeficientului de inserție în piața muncii a membrilor GT, în proiect vor fi implementate si activitați inovatoare – atelierele carierei – care vor asigura contactul direct cu angajatoriisi specialistii din diferite organizații si vor familiariza studenții cu specificul activitații si carierei în domeniile AA si EAI. Activitațile de orientare si consiliere permit definirea planurilor de cariera si asigura studenților conditii pentru imbunatațirea parcursului educațional (continuarea studiilor în ciclul de masterat sau doctorat) si a carierei profesionale.

Realizarea stagiilor de practica va implica identificarea potențialilor angajatori – parteneri de practica pentru studenții din domeniile AA si EAI, ceea ce va contribui la imbunatațirea interacțiunii dintre universitate si comunitatea de afaceri si la diversificarea activitaților derulate

în parteneriat. Proiectul contribuie, pe termen lung, la o mai buna comunicare între universitate si angajatori si la promovarea unei abordari proactive a universitații în definirea planurilor educaționale. Proiectul contribuie astfel la cresterea relevanței pregatirii studenților din domeniile AA si EAI pentru cerințele unei piețe regionale a muncii si, implicit, la cresterea gradului de ocupare a viitorilor absolvenți în sectoarele terțiar (servicii) si cuaternar (sectoare intensive în cunoastere si creativitate). Asigurarea unui pachet integrat de servicii de orientare si consiliere, dublat de stagii de practica în organizații relevante pentru domeniile de studii universitare de licența vizate de proiect, susține dezvoltarea unui sistem eficient de direcționare a studentilor/construcție a carierei si, implicit la cresterea nivelului de inserție sustenabila a viitorilor absolvenți. Proiectul contribuie la îmbunatațirea sistemului de comunicare între companii, studenți suniversitate prin crearea unui Centru de resurse on line BREIT. Pe termen lung, proiectul contribuie la cresterea implicarii companiilor în: procesul de redefinire a arhitecturilor curriculare; transferul de bune practici de afaceri catre mediul academic; pregatirea practica a studenților, susținând cresterea adecvabilitații pregatirii teoretice si practice a viitorilor absolvenți în domeniile AA si EAI la cerințele pieței muncii precum si imbunatațirea parcursurilor de cariera ale studentilor.

Proiectul a urmărit realizarea următoarelor obiective specifice:

1. O1. Îmbunatațirea serviciilor de informare, orientare și consiliere precum și oferirea de activități suport pentru minimum 340 de studenti înmatriculați la ciclul de studii universitare de licența din domeniile de specializare AA si EAI în vederea fundamentarii deciziilor acestora în ceea ce priveste parcursul profesional/educațional.

2. O2. Dezvoltarea unui Centru de resurse online prin consolidarea parteneriatului între universitate, asociații profesionale, structure instituționalizate ale societații civile, entitați publice operaționale la nivel regional si național, angajatori relevanți pentru regiunile în care se implementeaza proiectul, specialisti de la companiile cu care se încheie Convenții cadru de parteneriat si membrii GT în vederea facilitarii tranziției de la educație la muncasi îmbunatațirii traseului în cariera a minimum 340 de studenți din domeniile AA si EAI.

3. O3. Imbunatațirea aptitudinilor de munca necesare pentru inserția ulterioara pe o piața a muncii aflata într-o dinamica exponențiala pentru minimum 340 de studenti din domeniile AA si EAI prin stagii de practica derulate la firme representative pentru domenii respective.

4. O4. Pilotarea unor metode inovative de organizare si desfasurare a stagiilor de practica si a sesiunilor de orientare profesionala si consiliere pentru o cariera de succes. Vor fi folosite instrumentele comunicaționale moderne, conexiunile la rețelele de socializare si instrumentarul IT care vor permite sporirea sinergiei aferente unor programe de educație si formare profesionala specific sectoarelor terțiar si cuaternar ale economiei moderne.

În urma implementării proiectului, 361 de studenți din domeniile AA și EAI, care au beneficiat de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informații suplimentare:

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON, Manager proiect
dumitru.miron@rei.ase.ro

Vezi AICI comunicatul.